resim

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SAĞLIK STATÜSÜNÜN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN SUNULAN İLGİLİ HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ (SIHHAT) PROJESİ (IPA 2016/378-641) PERSONEL İSTİHDAMI İLANI

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilmekte olan IPA 2016/378-641 sayılı “Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir. Söz konusu personelin pozisyonları ve sayıları aşağıda belirtilmektedir.

 

UZMAN PERSONEL KİŞİ SAYISI
Diş Hekimi 33
Tercüman 38
TOPLAM 71

 

 

I.         DİŞ HEKİMİ

Genel İş Tanımı:

·       Proje kapsamında faaliyet gösteren Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezlerinde, genel diş hekimliği kapsamında tanımlanan hizmetleri ilgili mevzuat çerçevesinde vermek.

·       Gerekli hallerde hastaların klinik randevularını düzenlemek ve takip etmek.

·       Tedavisi düzenlenen hastaların takibini yapmak.

·       Okul sağlığı ve tarama/eğitim programlarına katkı ve katılım sağlamak.

·       Verilen hizmetin kalitesini artırma yönünde iş ve işlemleri yaparak hasta memnuniyetini sağlamak.

·       Proje çalışma planına uygun olarak eğitim, toplantı ve seminerlere katılım sağlamak, talep edildiğinde görevi ile ilgili sunum ve bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.

·       Sunduğu hizmetlerle alakalı kayıtları tutmak.

·       İdare tarafından talep edilecek, göreviyle ilgili diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

 

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 

·       1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ilgili maddelerine göre Türkiye’de Diş Hekimliği yapabilme niteliklerine haiz olmak.

·       İletişim yönü güçlü, pozitif olmak.

·       Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, yöntem teknik ve teknolojilere hâkim olmak.

·       Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge ibraz etmek.

·       Alanında en az 1 yıl iş deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.

·       İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.

·       Yabancılara yönelik sağlık hizmeti veren projelerde en az 1 yıl görev almış olmak tercih sebebidir.

·       Diş hekimliği uzmanlık dallarından birinde eğitimini tamamlamış olmak tercih sebebidir.

 

II.         TERCÜMAN

Genel İş Tanımı:

·       Yabancı hastalara verilen sağlık hizmeti sürecinde kullanılan evrak ve belgelerin çevirilerini yapmak; mesleğinin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bu belgeleri imzalamak/onaylamak.

·       Yabancı hastaları, ilgili belgeler ve sağlık hizmet sunucularının rehberliğinde, yapılacak/yapılan işlemler hususunda kapsamlı ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirmek; bu hususun taraflar tarafından imzalanarak kayıt alınmasına katkı sağlamak.

·       Talep edilmesi halinde hastanın sosyo-kültürel değerleri ve hassasiyetleri konusunda sağlık hizmeti sunucularını bilgilendirmek.

·       İhtiyaç duyulması halinde başvuruda bulunan yabancı hastaları ve yakınlarını karşılamak, kayıt ve hizmet süreçlerinde rehberlik etmek.

·       İdarenin ihtiyaç duyduğu alanlarda çeviri, iletişim ve rehberlik hizmeti vermek.

·       İdarenin mesleği il ilgili olarak vereceği diğer görevleri yapmak.

 

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

·       T.C. vatandaşı olmak veya yabancı olup çalışma izni alabilmek için hukuki bir engeli bulunmamak..

·       Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin lisans eğitim programlarından mezun olmak ya da yurtdışındaki üniversitelerin lisans eğitim programlarında mezun olup YÖK tarafından verilen diploma denklik belgesine sahip olmak,

·       Yeminli tercümanlık belgesine sahip olmak.

·       Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge ibraz etmek.

·       İyi derecede ardıl çeviri yapabilmek.

·       İyi iletişim becerilerine sahip olmak.

·       Son 5 yıl içerisinde yapılan YDS/e-YDS/YökDil (Arapça) sınavlarından en az 60 puan almış olmak tercih sebebidir.

·       Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin Arapça Mütercim Tercümanlık, Arap Dili ve Edebiyatı veya Arapça Öğretmenliği bölümlerinden ya da yurtdışındaki üniversitelerin Arapça Mütercim Tercümanlık, Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği bölümlerinden lisans seviyesinde mezun olup YÖK tarafından verilen diploma denklik belgesine sahip olmak tercih sebebidir.

·       Alanında en az 1 yıllık iş deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.

·       En az 1 yıl yabancılara sağlık hizmeti veren projelerde çalışmış olmak tercih sebebidir.

·       Alanında yüksek lisans/doktora derecesine sahip olmak tercih sebebidir.

 

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurusu alınan adaylar, iki aşamadan oluşan bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirmenin ilk aşamasında yukarıda belirtilen asgari koşulları ve/veya ilgili komisyonun belirleyeceği tercih sebebi koşullarını sağlayamayan adaylar elenecektir. İlk aşamayı başarıyla geçerek kısa listeye kalan ve başvuruları uygun bulunan tüm adaylar,  ikinci aşama olan sözlü mülakata girmeye hak kazanacaktır.

Kısa liste duyuruları www.saglik.gov.tr ve www.sihhatproject.org web adreslerinde üzerinden yapılacaktır.

Başvuru sahibi adaylara yönelik değerlendirmede kurulacak bir değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak olup tercih nedeni olan nitelikler temelinde adaylar her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Kısa listeye kalarak, mülakata girmeye hak kazanan adayların aşağıda listelenen belgeleri iletmeleri gerekecektir.

Mülakatta, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ek olarak; başvurdukları pozisyonla ilgili mesleki bilgisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir.

Başvurular için son tarih 17 Aralık 2020 TSİ 18:00’dir.

 

KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

İlk aşamayı geçerek kısa listeye kalan adaylardan istenen belgeler;

·       Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi varsa eğitim sertifikaları,

·       Adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri,

·       Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge,

·       Adli sicil kaydı,

·       Kimlik belgesinin fotokopisi,

·       Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

·       Yabancı dil bilgisini gösteren belgenin fotokopisi (varsa).

 Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir.

 

CV Örneği (Türkçe) indirmek için tıklayınız.

Diş Hekimi ilanına başvurmak için tıklayınız.

Tercüman ilanına başvurmak için tıklayınız.