SIHHAT PROJESİ KAPSAMINDA KDV İSTİSNA BELGESİNİN KULLANIMI

 

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü arasında “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi”  hibe sözleşmesi imzalanmıştır.

AB tarafından Türkiye’ye yönelik verilen mali yardımlara ilişkin Türkiye ile AB arasında 11.02.2015 tarihinde IPA II Çerçeve Anlaşması imzalanmış, 6647 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunmuş ve 21.06.2015 tarih ve 293983 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak 22.06.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşmanın vergi istisnalarına ilişkin usul ve esasları ise 13.02.2016 tarih ve 29623 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 Sıra No’lu Türkiye-AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü de Hibe Yüklenicisi olarak imzalamış olduğu Hibe Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye-AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşmasının 28. Maddesi kapsamında vergi istisnasından yararlanmak için 07.02.2017 tarih, KDV. IPA.CERT.2017/E-3  sayılı Katma Değer Vergisi İstisna Belgesi almıştır.

Bu nedenle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından KDV İstisna Sertifikasının tedarikçilere ibraz edilmesi suretiyle tarafımıza yapılacak mal teslimleri, hizmet ifaları veya işler söz konusu Anlaşmanın 28/2 (b)(c) maddesi kapsamında Katma Değer Vergisinden istisna olacaktır.  Bu istisna doğrudan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün tedarikçilerini kapsamaktadır.  Bu nedenle gerek iş ortaklığı şeklinde alınan ihalelerde ortaklar arasında yapılacak teslim ve işler gerekse tedarikçiler ile alt yüklenicileri arasında yapılacak teslim ve işlere ilişkin faturalar KDV’den muaf düzenlenememektedir.

İlgilenenlere, SIHHAT projesi tedarikçilerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.