resim

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SAĞLIK STATÜSÜNÜN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN SUNULAN İLGİLİ HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ (SIHHAT) PROJESİ (IPA 2016/378-641) PERSONEL İSTİHDAMI İLANI

 

Bakanlığımız ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan “Doğrudan Hibe Sözleşmesi” kapsamında gerçekleştirilmekte olan IPA 2020/417-911sayılı “Türkiye’de Göçmen Sağlığı Hizmetlerinin Desteklenmesi (SIHHAT-2) Projesi” çerçevesinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir. Sözleşme bitiş tarihi 15 Aralık 2023’tür.

PSİKOLOG

Genel İş Tanımı:

 • Danışanlara ve/veya psikolojik desteğe ihtiyaç duyanlara bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti vermek.
 • Tedavi veya psikiyatrik bir değerlendirme gerektiren danışanları uygun kişi ve kurumlara yönlendirmek.
 • Riskli ve duyarlı gruplara psikolojik destek sağlanmasında görev almak.
 • Ruhsal veya fiziksel hastalık, intihar, ihmal, istismar veya şiddet şüphesi olduğunda gerekli bildirim ve yönlendirmeyi yapmak.
 • Farklı ihtiyaçlara yönelik (yaş, cinsiyet ve incinebilirlik durumları göz önünde bulundurularak) destek grupları oluşturmak ve yürütmek.
 • Psiko-sosyal beceri eğitimleri vermek.
 • Danışan ve ailelerine psiko-eğitim vermek. Gerekli görüldüğünde psiko-metrik değerlendirme yapmak ve gelişimini takip etmek.
 • Danışanların psiko-sosyal müdahale programlarını takip etmek.
 • Gerekli durumlarda saha ve ev ziyaretlerine katılmak.
 • Saha ziyaretlerinde yapılan tespitleri (hayati tehlike, psikiyatri konsültasyonu ve/veya ileri tetkik ve/veya tedavi ihtiyacı tespitinde) mesleki görüş belirtilerek ilgili kliniklere yönlendirmek.
 • Danışanların ihtiyaçları doğrultusunda, ekibin diğer üyeleriyle koordinasyon içerisinde çalışmak.
 • Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak, istatistiksel bilgilerin toplanmasında görev almak.
 • Görev alanına giren konularda diğer kurumlarla ilişki kurmak.
 • Toplum ruh sağlığını korumaya/iyileştirmeye yönelik faaliyetlere katılmak ve katkı sağlamak; belli gruplara karşı toplumda oluşan damgalama karşıtı çalışmalar yapmak.
 • İdare tarafından talep edilecek, göreviyle ilişkili diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

ADAYLARIN BAŞVURABİLMESİ İÇİN GEREKEN ASGARİ NİTELİKLER:

 • Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin lisans eğitim programlarındaki “Psikoloji” bölümünden mezun olmak ya da yurtdışındaki üniversitelerin lisans eğitim programlarındaki psikoloji bölümünden mezun olup YÖK tarafından verilen diploma denklik belgesine sahip olmak,
 • Yabancı uyruklu adaylar için, yukarıdaki niteliklere ek olarak iyi derecede Türkçe bilmek ve buna ilişkin geçerli belge ibraz etmek,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 2 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge ibraz etmek.

SOSYAL ÇALIŞMACI

Genel İş Tanımı:

 • Toplumda sosyal işlevselliğin sağlanması, korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirmek.
 • Hizmet götürülecek bölge ve toplumun ihtiyaç ve sorunlarının belirlenmesi için toplum incelemesi yapmak.
 • Hizmet bölgesindeki danışanlara hizmet sunmak üzere çevresel kaynakları (sosyal, maddi, sağlık, spor vs.) araştırmak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla görüşerek il düzeyinde bir sosyal destek haritası çıkarmak.
 • Danışanların sosyal sağlığını destekleyici ve güçlendirici tıbbi sosyal hizmet müdahaleleri uygulamak, izlemek ve değerlendirmek. Bu işlevi yerine getirirken bireyle ve/veya aile ile çalışmak ve benzer durumdaki müracaatçılarla grup odaklı sosyal hizmet uygulaması gerçekleştirmek.
 • Sosyal hizmet müdahalesinin gerektirdiği sosyal inceleme raporu, süreç raporu, vaka değerlendirme ve sonlandırma raporlarını hazırlamak, gerektiğinde ilgili birim ve yetkililerle paylaşmak.
 • Sağlık hizmeti alan dezavantajlı hasta gruplarının ve yakınlarının yaşadıkları psikososyal (ihmal ve/veya istismar ve aile içi şiddet vb) ve sosyoekonomik sorunlarının zamanında çözümlenebilmesi amacıyla uygun sosyal hizmet müdahalesini belirlemek ve uygulamak. Bu konudaki çalışmalarını gerektiğinde merkez içindeki ve dışındaki birim ve yetkililerle paylaşmak.
 • Sunulan hizmetlerin niteliğinin arttırılması ve bütüncül bakış açısının gelişmesi amacıyla diğer meslek elemanları ile disiplinler arası işbirliği yapmak.
 • Toplumun bilgilendirilmesiyle ilgili ve damgalama karşıtı çalışmalar yapmak.
 • Merkeze gelen danışan veya yakınlarına merkezin amacı ve işleyişi hakkında bilgi vermek.
 • Danışanlara bireysel danışmanlık hizmeti vermek
 • Psikososyal beceri eğitimi vermek.
 • Danışanlara ve ailelerine psiko-eğitim vermek.
 • İstatistiksel bilgilerin toplanmasında ve değerlendirilmesinde görev almak.
 • Merkeze devamı sağlanamayan danışan veya yakınlarıyla irtibat kurmak ve merkezin danışanla bağlantısını oluşturmak.
 • İdare tarafından talep edilecek, göreviyle ilişkili diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

ADAYLARIN BAŞVURABİLMESİ İÇİN GEREKEN ASGARİ NİTELİKLER:

 • Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin lisans eğitim programlarındaki sosyal hizmet bölümünden mezun olmak, ya da yurtdışındaki üniversitelerin lisans eğitim programlarındaki sosyal hizmet bölümünden mezun olup YÖK tarafından verilen diploma denklik belgesine sahip olmak,
 • Yabancı uyruklu adaylar için, yukarıdaki niteliklere ek olarak iyi derecede Türkçe bilmek ve buna ilişkin geçerli belge ibraz etmek,
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 2 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge ibraz etmek.

BAŞVURU ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Başvuru sırasında adaylara 4 il tercihi hakkı verilmiştir. Açık kontenjanların olduğu iller tercih sekmelerinde liste halindedir. Adaylar sırasıyla ilk çalışmak istedikleri ilden başlayarak seçenekli olarak diğer illeri tercih ederek başvurularını tamamlayacaktır.

Seçeneklerde yer alan “Genel Başvuru” ifadesi, ileride Türkiye genelinde oluşabilecek bir ihtiyaç halinde değerlendirilmek isteyen adayların seçebilmesi içindir.

Başvurusu alınan adaylar, kısa liste ve mülakattan oluşan iki aşamalı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirmenin ilk aşamasında, yukarıda belirtilen başvuru asgari koşullarını sağlayamayan adaylar elenecek, sağlayan adaylar ise kısa listeye alınacaktır. Başvuruları uygun bulunarak kısa listeye kalan adaylar ikinci aşama olan mülakata girmeye hak kazanacaktır. Başvuru sayısının 100 kişilik mülakat kontenjanından fazla olması halinde, aşağıda belirtilen tercih sebebi kriterlere sahip olan adaylar öncelik verilecektir.

Değerlendirme komisyonu tarafından yapılacak olan mülakatlara alınan adaylar her bir üye tarafından 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve puan ortalamaları alınarak seçtikleri illere göre başarı sıralaması yapılacaktır.

Mülakat yeri, yöntemi ve tarihi www.sihhatproject.org web sitesi üzerinden ilan edilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Mülakatta, adayların belirtilen niteliklerine ek olarak;

 • Başvurdukları pozisyona yönelik mesleki bilgisi, deneyimi, gelişmeleri takibi, danışmanlık yöntem ve yaklaşımları ve teknolojilere hakimiyeti ile grup çalışmaları ve uygulama tecrübeleri,
 • Genel kültür düzeyi,
 • Muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti,
 • İletişim yönü,

Ve benzeri hususlar da değerlendirilecek ve puanlamaya etki edecektir.

*Aşağıda belirtilmiş olan kriterler puanlamaya direkt etki etmeyecek ancak tercih sebebi olabilecektir.

 • Alanında en az iki yıl çalışma tecrübesine sahip olmak,
 • Yabancılara sağlık hizmeti veren projelerde görev almış ve/veya Göç Sağlığı konularında bilgi sahibi olmak,
 • Alanında yüksek lisans yapmış olmak,
 • İyi derecede Arapça bilmek,

Başvurular için son tarih 27 Şubat 2022 yerel saatle 23:59 olarak belirlenmiştir.

ÖNEMLİ BİLGİ:

Mülakatta başarılı olup istihdama hak kazanan adaylardan işe giriş esnasında, adli sicil kaydı, sağlık raporu, ikametgah belgesi, kimlik fotokopisi, fotoğraf, diploma fotokopisi, özgeçmişlerinde belirttikleri dil bilgilerine ilişkin dokümanlar ve iş deneyimleri için SGK hizmet dökümü ve/veya önceki iş yerlerinden alınmış resmi çalışma belgeleri istenecektir.

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen ve adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olabilecek niteliklere ilişkin diğer destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilecektir.

Başvuru ve mülakat sırasında vermiş oldukları beyanları belgelerle kanıtlayamayan adayların sözleşmeleri imzalanmayacak, işe yerleştirme işlemleri tamamlanmayacak ve bu adaylar istihdam haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.

Psikolog ilanına başvurmak için tıklayınız.

Sosyal Çalışmacı ilanına başvurmak için tıklayınız.